Menú Principal

PWOSESIS REGILARIZASYON EKSTRAÒDINÈ 2018 – ETAP FINAL:PWOSESIS ENFÒMASYON AK REZOLISYON APWOUVE O ELIMINE VIZA MOUN POZE SOUVAN (V.1)

¿Kisa dezyèm etap pwosesis regilarizasyon ekstraòdinè a gen ladanl?

Li se etap analiz ak Rezolisyon ki swiv premye ki te Enskripsyon an. Koulye a, Depatman Etranjè ak Migrasyon (DEM) Ministè enteryè ak Sekirite Piblik, analize ak rezoud demann etranje ki te anrejistre yo.

Pou sa, DEM a ap kontakte itilizatè yo enfòme yo si viza apwouve oswa elimine, ki pral fèt pa lèt postal voye nan adrès ki anrejistre a, imèl ak / oswa mesaj tèks, lap itilize done ki anrejistre pa pwòp etranje a nan moman enskripsyon an.

Nan ka yo apwouve viza a, kominikasyon sa a pral akonpaye pa de dokiman:
a) Avi a endike kote, dat ak lè kote ou dwe ale mete viza ou. Menm avi sa ap endike tou dokiman an ke itilizatè a dwe prezante, obligatwaman lè li prale mete viza.
b) Yon papye pèman ki endike kantite lajan ou dwe peye pou viza apwouve a.

Antouka, si yo vle, itilizatè yo ka avanse yon pati nan pwosesis la, lè yo monte yon kopi sètifika dosye kriminèl peyi orijin nan avan e elektwonik, ki pral otomatikman pran yon randevou pou ka mete viza , si sa aplikab, nan jou ak lè ki pi bon pou yo.

¿Ki dokiman mwen dwe prezante nan dezyèm etap sa?

  1. a) Paspò valab.
  2. b) Sètifika Dosye Kriminèl nan peyi orijin ou, ki dwe legalize oswa apostolé jan sa apwopriye (li rekòmande pou kontakte konsila respektif la pou wè kondisyon sètifika a).
    c) Papye peman peye a.
  3. d) Sètifika Enskripsyon nan anrejistrema Regularizasyon an, ki te delivre a itilizatè a nan moman enskripsyon an nan pwosesis la.
  4. e) Anplis de sa, minè ki poko gen laj 18 an dwe prezante batistè yo oswa lòt dokiman ki apwopriye pou pwouve fanmi yo oswa lyen swen pèsonèl yon timoun oswa adolesan, ki legalman oswa apostolize, jan sa aplikab.

¿Kote mwen dwe pote dokiman mwen yo pou dezyèm etap regilarizasyon ekstraòdinè a?
Ou dwe pote yo nan plas kote yo te fè remake yo oswa nan kote ou te deja pwograme yon randevou.

Pwen sa yo pral sa ki annapre yo:

  1. a) Gouvènas pwovensyal yo
  2. b) Depatman etranjè ak imigrasyon (DEM) ki chita nan Matucana 1223 (Komin Santiago, metwo quinta normal)
  3. c) Pwen atansyon siplemantè ke yo pral anonse nan tan kap vini yo.

¿ Kisa mwen ta dwe fè pou mwen pran yon randevou nan sitwèb DEM lan?

Senpleman antre nan sit entènèt http://www.extranjeria.gob.cl/, monte yon kopi dijital oswa tcheke sètifika dosye kriminèl ou, ki pral pèmèt ou pran randevou a.

Mwen enskri, men mwen te antre nan Chili aprè 8 avril. Kisa ki pral rive m?

Aplikasyon viza ou a ap rejte, paske Pwosesis Regilarizasyon ekstraòdinè a se sèlman pou etranje ki te antre nan peyi Chili anvan dat sa a.

¿Koman yap notifye eliminasyon viza?

DEM ap fè w konnen mezi rejè a pa lèt postal nan adrès itilizatè a. Anplis de sa, ou pral enfòme nan kominikasyon elektwonik adres imel itilizatè a anrejistre nan fòm enskripsyon an, ak pa telefòn, atravè tèks mesaj.

¿Ki moun yo pral elimine viza yo

Moun ki gen dosye kriminèl yo, yap rejte yo.

¿Si yo refize viza mwen, kisa mwen ka fè?

Notifikasyon rejte viza a pral endike dwa yo ak obligasyon ke itilizatè a gen kont desizyon sa yo.

Kòm règ jeneral, ki baze sou egzistans la nan yon dosye kriminèl, rejè a ap menne obligasyon a etranje a pou li kite peyi a jan tèm nan etabli pa rezolisyon an menm. Si li pa fè sa nan peryòd sa a, li pral ekspilse.

Eksepsyonèlman, yon etranje ki gen yon dosye kriminèl ka akòde yon viza, sizanka ou krim nan pa grav epi si egziste rezon ki gen rasin, enterè siperyè timou oswa reyinifikasyon fanmi ki merite li, e sa ki pral pran pa otorite a.

Kont rejè viza a ak lòd pou yo kite peyi a oswa ekspilsyon an, pati ki afekte a gen dwa pou depoze apèl administratif ak aksyon legal ki etabli pa sistèm legal nou an.

¿Kisa kap pase si mwen gen yon pwosedi kriminel an kou?

Yo pral akòde viza a, paske pwosesis ki annatant yo pa reprezante yon dosye kriminèl. Si pwosesis la jenere yon kondanasyon nan lavni, yo ka evalye sitiyasyon etranje a nan renouvèlman viza a oswa nan demann lan pou rete pèmanan nan lavni.

¿ Si yo rejte viza mwen, map gen pou mwen peye amann?

non

¿Si yo rejte viza regilarizasyon an, mwen ka fè demann lòt tip de viza?

Depi eliminasyon viza baze sou dosye kriminèl, atranje a pap ka mande okenn viza e yo pral ekspilse li.

¿Si map viv deyò Santiago, kote mwen dwe al mete viza?

Yo pral rele ou nan Biwo etranjè nan Gouvènans pwovens ki koresponn ak adrès enfòme pa itilizatè a nan yon moman nan enskripsyon an.

Si ou chanje adrès ou, ou ka mande yon randevou sou entènèt pou biwo ki koresponn ak nouvo adrès ou oswa rete tann pou yon dezyèm rele, nan ki ou pral site nan biwo respektif la.

¿Yon lòt moun ka al mete viza pou mwen?

Non, pwosedi a se fas-a-fas ki dwe fèt  pèsonèlman, menm pou timoun yo.

¿Sak pase si paspò mwen ekspire?

Si ou gen yon paspò ekspire, ou pa ka mete viza ou. Se poutèt sa, itilizatè a dwe deja jwenn paspò yo nan konsila respektif la.

Si sa a se enposib, ou ka pwouve li, ou ka aplike pou yon sètifika rezidans nan imigrasyon, ki ekivalan a yon sèl mete viza.

Si mwen anrejistre nan pwosesis regilarizasyon an, anplis mwen gen yon demann viza en kou, ¿ kiyes nan de a mwen ta dwe chwazi?
Li pral konprann ke itilizatè a opte pou viza a ki gen rapò aksa li peye an nan frè ki koresponn lan.

¿Ki kote mwen ka poze kesyon si mwen gen pwoblèm ak dokiman yo mandem yo?
• Ou ka rele sant kontak la: 600 486 3000; soti nan telefòn selilè 2 32393100
• Ou ka fè rechèch ou tou nan https://siac.interior.gob.cl

  • Finalman, ak asosye avèk dokiman ki soti nan peyi orijin ou, li rekòmande pou yo ale nan konsila respektif la.

¿Sak pase si yo relem mwen pa gen dokiman yo mandem yo?

Y ap rele ou ankò, nan yon peryòd de apeprè twa mwa.

Si anvan dezyèm rele a ou deja gen dokiman yo nan posesyon ou, ou ka mande yon randevou nan sit entènèt la nan Depatman Etranjè ak Imigrasyon, yon fwa ou gen dokiman yo. Tan an ap tann apeprè twa mwa ant chak apèl.

Mwen voye sètifika dosye kriminèl peyi orijin mwen nan yon lòt aplikasyon viza nan pwosedi òdinè, diferan de Pwosesis Regilarizasyon ekstraòdinè. ¿Èske mwen ta dwe voye l ankò?

Si ou pa kite Chili, li pa nesesè pou voye sètifika sa a ankò.

¿Kisa k ap pase si Sètifika Dosye Kriminèl mwen an ekspire?

Yap aksepte sètifika kriminèl la menm ke li ekspire sizanka ke ou pat kite Chili depi ekspiransyon li an.

¿Ki dat limit yo pou peye frè viza a?

Yon fwa yo papye pèman an, li gen yon plas maksimòm jouk 22 jen, 2019 (de mil  disnèf) pou peyel. Li nesesè pou yo peye pèman an anvan randevou a, depi ou san peman an viza pap ka mete sou paspò.

¿Kouman pou mwen peye frè viza?

Papye pèman Trezò Jeneral  Repiblik la dwe peye nan nenpòt ki bank oswa ServiEstado.

¿Konbyen frè viza a ye?

90 dola, ki dwe peye nan pesos Chilyen, dapre pri a nan dola a nan yon moman nan emisyon papye peman. Kantite lajan sa a koresponn ak apeprè $ 57,000.-

¿Èske tout moun peye? Èske minè yo peye?

Non, se sèlman moun ki gen plis pase 18 an. Viza a gratis pou minè yo.

¿Kilè mwen ka komanse travay?

Apèn ou fin mete visa sou paspò ou

¿Mwen ka tcheke demann regilarizasyon mwen an sou entènèt?

non

¿Nan ki nimewo mwen ka rele poum tcheke demann viza mwen an?
Ou ka rele sant kontak la nan 600 486 3000 oswa nan 2 32393100.

Si mwen anrejistre nan yon rejyon, èske mwen ka mete viza yon lòt kote oswa nan lot rejyon?

Nan premye enstans lan yap relew nan Biwo Imigrasyon Gouvènans lan oswa DEM ki koresponn ak adrès enfòme pa itilizatè a nan moman enskripsyon an.

Si ou chanje adrès ou, ou ka mande yon randevou sou entènèt pou biwo ki koresponn ak nouvo adrès ou oswa rete tann pou yon dezyèm rele, nan ki ou pral site nan biwo respektif la.

¿Konbyen tan viza ap dire?

Li gen validite  yon ane konte depi lè ou metel nan paspò a.

¿Èske viza a ka pwolonje?

Wi, li ka pwolonje pou yon ane anplis.

¿Si mwen jwenn viza a, lè mwen ta dwe fè demann pou pèmanans definitif mwen, Ki dokiman mwen ta dwe genyen?

Ou ka fè demann pèmanans definitif nan lespas 90 jou anvan ekspirasyon premye viza, oswa nan lespas 90 jou anvan ekspirasyon pwolonjman viza.

Kondisyon yo se pwouve kapasite ekonomik, ki vle di nan peye kontribisyon sekirite sosyal, frè tikè, deklarasyon revni, nan mitan lòt mwayen; ak abite nan Chili san enteripsyon pandan validite viza  regilarizyon an oswa pwolonjman. konprann ke rezidans lan san enteripsyon vle di lè peryòd absans la pa depase 180 jou nan ane a, konte depi  nan dat ekspirasyon viza a.

¿Kisa mwen ta dwe fè si mwen pèdi Sètifika Enskripsyon mwen nan Rejis Regilizasyon an?

Ou dwe pran yon randevou sou entènèt oswa ale nan youn nan biwo ChileAtiende, DEM oswa Gouvènans Pwovensyal yo epi mande yon kopi sètifika sa a.

¿Eske eliminasyon viza ap vini ak yon rezolisyon?

Wi, yo pral bay yon rezolisyon nan eliminasyon an, ki apwopriye ak sa.

¿Si yo rejte aplikasyon viza mwen, èske mwen ka fè rekonsiderasyon?

Wi, atravè resous administratif oswa jidisyè ki koresponn dapre lalwa.

¿Nan ka eliminasyon, ki kote mwen chèche rezolisyon an si mwen te pèdi li?

Nenpòt eliminasyon ap avèti legalman nan dènye adrès ke aplikan an enfòme a,nan nenpòt ka, ou ka toujou mande yon kopi rezolisyon an atravè Demand Enfòmasyon sou pa Transparans Lwa, swa fas a fas, oswa sou sit entènèt la DEM ak https : //siac.interior.gob.cl/formulario.gov? aksyon = ingresa_transp

¿Ki sa mwen dwe fè apre m fin mete viza nan paspò mwen?

Anrejistrel nan PDI, aprè, sètifika anrejistreman PDI ba ou a, ou prale nan Rejis Sivil la pou mande Kat Idantite Nasyonal la.

¿Si ou banm viza a, mwen gen poum ale nan Rejis Sivil?

Wi, ou dwe ale pou ou kapab genyen kat idantite

¿Sak pase si mwen pa gen tout lajan an poum peye papye pèman?, Èske mwen ka peye yon pati, nan frè a?

Non, ou dwe peye kantite lajan total.

¿Si mwen te gen yon amann ki ranpli anvan enskripsyon mwen an nan Pwosesis Regularizasyon ekstraòdinè, èske mwen dwe peye menm si yo akòde mwen viza?

Non, Pwosesis regilizasyon an pa konsidere amann pou enfraksyon migratè yo, kidonk pa gen okenn nesesite pou peye yon amann anvan si yo te asiyen nan Pwosesis regilarizasyon ekstrawòdinè.

¿Si mwen gen yon rekonsiderasyon yon refi viza anvan demann regilarizasyon mwen an nan Pwosesis Regularization ekstraòdinè a, kisa ki rive ak demann mwen an?

Si ou peye papye pèman regilarizasyon an, rekonsiderasyon viza ou te gen an kou a ap rete nil epi yap mete viza regilarizasyon an pou ou.

¿Si mwen gen yon rekonsiderasyon pèmanans definitif an kou, sak pase ak demann rekonsiderasyon mwen an nan pwosesis regilarizasyon ekstraòdinè a?
Si ou peye papye pèman regilarizasyon an, rekonsiderasyon definitif ou a ap rete nil, epi yap mete viza regilarizasyon an pou.

¿Sak pase si mwen regrèt regilarizasyon an epi mwen vle prezante yon aplikasyon pou yon rezidans òdinè epi dokiman touris mwen an ekspire?
Ou dwe peye yon penalite epi fè pwosedi nòmal ki dekri sou sit entènèt etranjè a (http://www.extranjeria.gob.cl/) oswa mande nan Sant kontak la (600 486 3000 oswa 2 32393100).

¿Mwen pa te kapab legalize ak apostiye Sètifika nesans pititmwen an. Kisa k ap pase nan ka sa a?

Ou gen jouk 22 jen 2019 (de mil diznèf). Yon fwa ou gen tout dokiman yo mande yo, ou ka tann pou yon nouvo randevou nan DEM la oswa rezève yon randevou sou entènèt.

¿Mwen te enskri pou regilarizasyon an, men pèmi touris mwen an ekspire. Èske mwen ta dwe sanksyon tèt mwen anvan mwen mete viza a?

non

¿Mwen te antre nan Chili pa etap ki pa kalifye apre 8 avril, mwen enskri nan Pwosesis Regularization ekstraòdinè. Sa vle di yo pral ban mwen viza mwen an?
Aplikasyon viza ou a ap rejte, paske Pwosesis Regularizasyon ekstraòdinè a la sèlman pou etranje ki te antre nan peyi Chili anvan dat sa a.

¿Mwen enskri nan Pwosesis Regularization ekstraòdinè. Èske mwen ka anboche yon moun pou swiv pwosedi yo?

Non, pwosedi a se pèsonèl.

¿Mwen te vwayaje deyò peyi Chili poutèt maladi manman mwen. Ki sa ki rive si yo kontakte m poum pote dokiman an epi mwen pa ka fè li paske mwen deyò peyi Chili e mwen pa ka retounen akòz maladi manman mwen an?
Yo pral fè lòt apèl yon fwa yo fini ak sa pou premye fwa yo. Si ou pa fè sa, ou ka mande yon randevou, atravè sit entènèt la nan Etranjè (http://www.extranjeria.gob.cl/), yon fwa ou gen dokiman yo. Tan an ap tann apeprè twa mwa ant chak apèl.

Malgre tou, viza regilarizasyon yo dwe fin mete pou pita 22 jiyè 2019.

¿Si m vwayaje deyò Chili, ki jan yo pral kontakte m’?

Kontak la pral atravè enfòmasyon ki delivre pa itilizatè a nan moman enskripsyon an, kidonk, ou ta dwe konnen nan lapòs ki sètifye, imèl ak / oswa mesaj tèks ak dat la nan randevou a pou mete viza a; oswa rete tann pou yon nouvo apèl.

¿Si yo banm viza a, ki sa poum fè poum evite tonbe nan iregilarite anko?
Depi 90 jou anvan ekspirasyon an nan validite viza a ou dwe mande pwolonjman an viza ou oswa pèmanans definitif.

¿Sak pase si mwen pat enskri pitit mwen yo?

Ou dwe mande pou yo yon viza tanporè pou timoun ak adolesan, oswa yon viza tanporè depandan.

¿Èske ChileAtiende yo pral mete visa tou?

ChileAtiende pa pral mete viza. Li pral fèt sèlman nan gouvènans pwovens yo, nan DEM ak nan pwen ekstraòdinè nan atansyon ke yo pral enfòme nan yon fason apwopriye.

¿Sak pase si nan viza yon ban mwwen an , gen erè nan non mwen?

Ou dwe enfòme sa imedyatman ak moun kap tande ou a pou li korijel.