Menú Principal

Pwosesis Regilarizasyon

PWOSESIS REGILARIZASYON EKSTRAÒDINÈ A AP KOMANSE JOU KAP 23 AVRIL LA A 8:30 NAN MATEN

Pou etranje yo ki nan sitiyasyon iregilye ki te rantre Chili jiska jou ki te 8 avril la kòm dat maksimòm.

1.- Etranje ki rantre nan fwontyè ki pa abilite oswa klandesten (SAN kontwòl migratwa)

Dat: Depi 23 avril jiska 23 me (30 jou)

DOKIMAN YO:

– Dokiman idantifikasyon (paspò oswa kat idantite peyi ou fèt la)

– Ale fas a fas (prezans) pou ou ka fè foto e anpwent e bay nimewo kontak ou

2.- Etranje ki avek touris ekspire – rezidans viza ekspire – avèk touris vyèj jiska 8 avril – avèk rezidans viza oswa rekonsiderasyon an kou (nan pwosesis) e sa yo ki ap travay san otorizasyon

DAT: depi 23 avril jiska 22 jiyè (90 jou)

DOKIMAN YO:

– Dokiman idantifikasyon (paspò oswa kat idantite peyi ou fèt la)

– Ale fas a fas (prezans) pou ou ka fè foto e anpwent e bay nimewo kontak ou

– Kat touris oswa sètifika vwayaj PDI a pou moun ki rantre nan pò ki abilite yo (ayopò, bis)

 

KOTE YO AP FE ENSKRIPSYON YO:

– Ofis Gouvènans pwoven pi prè ou yo

– Ofis ChileAtiende yo

– Anplis de sa yap fè jounen espesyal enskripsyon yo nan kote ak dat yo kominike yo

Yon fwa yo enkli pwosesis enskripsyon an, yo pral rele tout moun ki te enskri yo e yap mande yo sètifika bòn vi e mès peyi kote ou fèt la.
Nan moman yo bay viza ou dwe peye 90 dola nan monnen nasyonal (minè ke 18 zan yo pap peye).

Pou plis enfòmasyon rantre nan www.extranjeria.gob.cl oswa rele nan 600 846 3000